Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR
1.1. Satıcı:
Unvan: Kadir Benli (Bundan böyle kısaca “SATICI” olarak anılacaktır.)
Adres: Çankaya/ANKARA
Telefon: 0542 711 30 75
E-posta: iletisim@kadehsepeti.com

1.2. Alıcı:
Ad Soyad / Unvan: [kullanici-adi] (Bundan böyle kısaca “ALICI” olarak anılacaktır.)
T.C Kimlik No: [tc-no] Adres: [fatura-adresi] Telefon: [telefon-no] E-posta: [e-posta-adresi]

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca Alıcı’nın https://www.kadehsepeti.com/ adlı internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği ürünlerin satış ve teslimine ilişkin olarak Satıcı ve Alıcı’nın hak ve yükümlülüklerini düzenler.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER VE ÖDEME ŞEKLİ
[sepet-tutar]

4. TESLİMAT VE FATURA BİLGİLERİ

Kullanıcı Bilgileri

Kullanıcı Adı : [kullanici-adi]

T.C Kimlik No : [tc-no]

Telefon Numarası : [telefon-no]

E-posta Adresi : [e-posta-adresi]

Fatura Bilgileri

Faturadaki İsim : [fatura-kullanici-adi]

Fatura Firma İsmi : [fatura-firma-adi]

Fatura Adresi : [fatura-adresi]

Kargo Bilgileri

Kargo Teslim Alacak Kişi : [kargo-kullanici-adi]

Kargo Firma İsmi : [kargo-firma-adi]

Kargo Adresi : [kargo-adresi]

5. CAYMA HAKKI
5.1. Alıcı, Sözleşme konusu ürünleri teslim alma tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Ayrıca Alıcı, Sözleşme’nin kurulmasından ürünün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
5.2. Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi dolmadan https://www.kadehsepeti.com/ üzerinden Satıcı’ya iletmiş olması gerekir. Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içinde ilgili ürünü Satıcı’ya kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve varsa ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünler ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade etmesi gerekmektedir. Alıcı, iade edeceği ürünü, kendisine teslimat yapan kargo şirketi aracılığıyla gönderim ücreti Satıcı’ya ait olmak üzere Satıcı’ya geri gönderebilir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde iade edilen ürünün bedeli, Alıcı’nın ödeme şekli kullanılarak iade edilir. Ürün iade edilirken, ürünün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan fatura aslının da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir.
5.3. Aşağıdaki hallerde cayma hakkı kullanılamaz:
a. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b. Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
e. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
f. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
g. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
h. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
i. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
j. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

6. GENEL HÜKÜMLER
6.1. Alıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan Sözleşme konusu malın temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
6.2. Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya bildirilmesi gereken Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel niteliklerini; mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisini; cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve Satıcı’nın iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler ve cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgileri edindiğini teyit etmektedir.
6.3. Alıcı’nın, Sözleşme konusu malı teslim almadan önce muayene etmeksizin tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından teslim alınan malın hasarsız olduğu kabul edilir.
6.4. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu malı süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
7.1. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar, Alıcı’nın ürünü satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68/1. maddesinde belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
8.1. Alıcı, işbu Sözleşme’yi onaylayarak aşağıda yer alan müşteri bilgilendirme metnini okuduğunu ve kişisel verilerinin bilgilendirme metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a uygun olarak Satıcı tarafından işlenmesine ve gerekli olması durumunda bilgilendirme metninde sayılı diğer kişilere aktarılmasına, bu verilerin Satıcı ve diğer kurumlar tarafından kaydedilmesine, muhafaza edilmesine ve işlenmesine açıkça onay vermektedir.
8.2. Alıcı tarafından https://www.kadehsepeti.com/ platformu üzerinden Satıcı’ya iletilen kişisel veriler her türlü iletişim (e-posta, telefon, SMS vb.) ve pazarlama amacıyla ve iş ve işin yürütülmesi ile ilgili diğer amaçlara yönelik olarak işlenebilir veya işlenmek üzere yurt içine veya yurt dışına Satıcı’nın grup şirketlerine veya reklam ajansları da dahil olmak üzere her türlü üçüncü kişilere aktarılabilir. Ayrıca Satıcı’ya iletilen kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında gerektiği sürece Satıcı tarafından saklanacaktır. Bu kapsamda öncelik, kişisel verilerin Kanun’a uygun olarak işlenmesini ve aktarılmasını; ayrıca Alıcı’nın tam ve doğru olarak bilgilendirilmesini sağlamaktır.
8.3. Kişisel veriler çağrı merkezi, internet uygulamaları, iştirakler, işbirliği yapılan program ortağı kurum ve kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler gibi muhtelif kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
8.4. Kanun kapsamında Satıcı’ya işbu onay kapsamında iletilen kişisel veriler açısından Alıcı’nın aşağıda sayılı hakları bulunmaktadır:
a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının giderilmesini talep etme.
8.5. Alıcı’nın bu haklardan birini kullanmak istemesi veya Kanun hakkında ya da kişisel verilerinin işlenmesi ya da aktarılması hususunda herhangi bir sorusu olduğu takdirde Satıcı ile iletisim@kadehsepeti.com e-posta adresi ya da 0542 711 30 75 numaralı telefon adresi aracılığıyla iletişime geçilebilir.

9. YÜRÜLÜK
İşbu Sözleşme, taraflarca okunarak [tarih] tarihinde Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.